A 2021. évtől új mezőgazdasági kockázatkezelési eszközt vezet be az Agrárminisztérium.

A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer a biztosítás és a támogatás elemeit ötvözi. Az eddig elérhető kockázatkezelési eszközök alapvetően csak a növénytermesztő gazdálkodók szélsőséges időjárási események miatt bekövetkező hozamkiesését kompenzálták. Az új rendszer ezen túlmenően mind az állattenyésztés, mind a növénytermesztés egyéb kockázataiból fakadó jövedelemcsökkenés enyhítésére segítséget nyújthat. Egyéb kockázat lehet például az állat- és növénybetegségek, a piaci árak csökkenése, jelentős értékesítési lehetőségek elvesztése, a devizaárfolyamok változása vagy éppen a termelés során felmerülő költségek növekedése.

A rendszerhez történő csatlakozás önkéntes alapon történik, azonban a tagság a csatlakozási évtől számított harmadik év végéig nem szüntethető meg. Ha a termelő más kockázatkezelési eszközt (agrárkár-enyhítési rendszer, mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás) is igénybe vesz, az a krízisbiztosítási rendszerhez történő csatlakozást nem zárja ki. A csatlakozási kérelmet a krízisbiztosítási szervhez lehet benyújtani minden év február 1-től február 28-ig.

Elektronikus kérelemkezelés → Krízisbiztosítási rendszer → Csatlakozási kérelem menüponton keresztül.

Jelen évben figyelemmel arra, hogy 2021. február 28-án a Kincstárnál az általános munkarendre tekintettel a munka szünetel, így a kérelmeket legkésőbb 2021. március 1. 23:59:59-ig lehet benyújtani.

A csatlakozási kérelem módosítására legkésőbb a benyújtási határidő végéig 2021. március 1-jén 23:59:59-ig van lehetőség.

Krízisbiztosítási szervként a Magyar Államkincstár jár el, amellyel a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik a rendszerben történő részvétel során. A rendszerben csak a krízisbiztosítási szerv honlapján közzétett közlemény szerinti listán szereplő mezőgazdasági termékekkel lehetséges részt venni. Ugyanakkor a termelőnek a listán szereplő valamennyi mezőgazdasági termékét be kell vonnia. Ha tehát a csatlakozó állattenyésztés mellett növénytermesztéssel is foglalkozik, nem lehetséges az, hogy csak az állati termékek termeléséből elért jövedelmét biztosítja.

A rendszerhez az a mezőgazdasági termelő csatlakozhat, aki a Kincstár ügyfélnyilvántartásában szerepel, a csatlakozás évében legalább három lezárt működési évvel rendelkezik, illetve a megelőző három évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásában nem élt nemleges nyilatkozattételi jogával. Ezen kívül a csatlakozás feltétele a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételek és kiadások elkülönített nyilvántartása, készletnyilvántartás vezetése, továbbá a gazdálkodáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

A termelő krízisbiztosítási hozzájárulást köteles fizetni, amelynek alapja a csatlakozás évében használt földterülete és a csatlakozást megelőző évben tartott állatállománya. Az egyes mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódóan a krízisbiztosítási mértékrendelet egységdíjakat határoz meg. Így például szántóföldi növénytermesztés esetén a hozzájárulás mértéke 3500 forint hektáronként, hízósertés vonatkozásában 300 forint/átlagállat. A hozzájárulás összegét az egységdíjakra és a termelő által bejelentett adatokra figyelemmel a Kincstár határozza meg, amelyről határozatban szeptember 15-ig értesíti a termelőt. A befizetésnek október 15-ig kell megtörténnie. Amennyiben az ügyfél a hozzájárulást határidőre és maradéktalanul nem fizeti meg, a krízisbiztosítási kompenzációban nem részesülhet.

Krízisbiztosítási kompenzációra az a termelő jogosult, akinek a tárgyévi mezőgazdasági jövedelme 30 %-ot meghaladó mértékben esik vissza referenciajövedelméhez képest. A referenciajövedelem a tárgyévet megelőző három év egyszerű számtani átlaga. Meghatározására a tárgyév november 30-ig kerül sor, melyről a Kincstár határozatban értesíti az ügyfelet. Pontos megállapításához elengedhetetlen az ügyfél adatszolgáltatása, amelyet évről-évre, folyamatosan kell teljesíteni a Kincstár által rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a kompenzációra való jogosultság elvesztésével jár.

A csatlakozás évét megelőző három év átlagos mezőgazdasági jövedelme nem lehet negatív. A kompenzáció kifizetésének további feltétele, hogy a jövedelemcsökkenés nem származhat az üzemméret változásából, az ügyfél gondatlanságából vagy a körülmények mesterséges megteremtéséből. Mezőgazdasági tevékenység körében felmerülő gondatlanságnak minősül a mezőgazdasági termelőnek felróható hanyagság, súlyos agrotechnikai hiányosság, illetve mulasztás.

Krízisbiztosítási kompenzációs kérelmet az erre a célra kialakított elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül a tárgyévet követő év május 2-a és 31-e között lehet benyújtani a Kincstárhoz, a Kincstár által a honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően. A mezőgazdasági termelő egy tárgyév vonatkozásában egy kompenzációs kérelmet nyújthat be. A kompenzáció összege a mezőgazdasági jövedelem-kiesés 69,9 %-ig terjedhet. Forrását 30 %-ban a termelők krízisbiztosítási hozzájárulásai, 70 %-ban pedig az intézkedéshez kapcsolódó Európai Uniós vidékfejlesztési támogatás biztosítja.

– 3/2021. (I. 28.) számú Kincstár Közlemény a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet alapján a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerben résztvevő mezőgazdasági termékek listájáról

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/3-2021-i-28-szamu-kincstar-kozlemeny

– 4/2021. (I. 28.) számú Kincstár Közlemény a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet alapján a csatlakozási kérelem benyújtásáról

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/4-2021-i-28-szamu-kincstar-kozlemeny

– 5/2021. (I. 28.) számú Kincstár Közlemény a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet szerint a mezőgazdasági jövedelem-kimutatás módszertanáról

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/5-2021-i-28-szamu-kincstar-kozlemeny